VN Košiare

Číslo revíru
3 - 5200 - 1 - 1
Charakteristika
Vodná plocha nádrže na potoku Čierňanka pri meste Rajec smerom po starej ceste na Považskú Bystricu o rozlohe 10 ha. Dno kamenité až bahnité. Hĺbka do 7 m.
Výskyt rýb
šťuka severná,zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.
Obdobie rybolovu
Lov rýb je povolený od 1. júna do 14. marca nasledujúceho roka pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.
Obmedzenia
Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla