Váh č. 14

Číslo revíru
3 - 4630 - 1 - 1
Charakteristika
Čiastkové povodie rieky Váh  od hranice chránenej rybej oblati VD Žilina – 100 m nad ústím Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most na trati Strečno – Vrútky (prvý železničný most proti prúdu rieky Váh).  Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 3 m.
Výskyt rýb
šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, lieň sliznatý, mrena severná, podustva severná, nosáľ sťahovavý, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, jalec hlavatý, pleskáč veľký, boleň dravý, hlavátka podunajská a ďalšie hospodársky menej významné druhy, miesto s výskytom raka riečneho
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.
Obdobie rybolovu
Celoročne. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
Lovná miera pstruha potočného 35 cm, pstruha dúhového 30 cm, sivoňa 30 cm a lipňa tymiánového 35 cm

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla